از این پس شرکت فناوران افرای فارسی با برند سامانه اقتصاد پیشرو فعالیت می نماید.